Köpvillkor

Priser i svenska kronor (SEK) är de gällande. En avvikelse från nedan angivna köpvillkor är giltig endast om kunden och Pug the Pug AB skriftligen har kommit överens om detta. Shopen drivs av bolaget Pug the Pug AB (org.nr: 556964-5699) och innehar F-skattesedel.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen (1990:932) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), nedan kallad distansavtalslagen. Denna innefattar även innefattar skydd för Pug.se. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida.

Beställning

I de fall beställning genomförs av en person under 18 år krävs målsmans tillstånd för att köpet ska bli giltigt. Beställningar får ej heller göras av personer som står under förmyndarskap. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Pug.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Pug.se friskriver sig från tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på hela sortimentet förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Utöver produkternas kostnad tillkommer en fraktavgift, baserad på orderns storlek. Betalning sker med kortbetalning via Paypal eller via Klarna (betala direkt/faktura/dela upp) Stripe, Paypal eller Swish. Villkoren börjar gälla så snart transaktionen har registrerats. Pug.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Där dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Pug.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar behandlas inom 3 dagar och leverans vanligtvis inom 5 arbetsdagar. Det kan dock framgå annan leveranstid beroende på lagerstatus på produkterna, det framgår då tydligt på den produkt du vill köpa vilken leveranstid som gäller. Beställningar mottagna på lördagar, söndagar och helgdagar kommer att behandlas påföljande måndag eller helgfri vardag. Leverans av köpta varor sker med Posten AB eller i förekommande fall med annan logistikpartner som t.ex. DHL och Schenker.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Pug.se:s köpvillkor. Se rubriken ”Reklamationsvillkor och ångerrätt”.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Pug.se per e-post eller brev.

Pug.se skickar endast till svenska adresser för tillfället, undantag görs endast efter kontakt med kundservice.

Äganderättförbehåll

Alla varor förblir Pug.se:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Upphovsrätt till tryckmotiv, ansvarsfriskrivning

Om kunden översänder ett eget motiv eller inverkar på produkten på annat sätt (personlig utformning av text), försäkrar kunden Pug.se att text och motiv är fria från tredje parts rättigheter. Eventuella brott mot upphovsrätten, namnrätten eller personlighetsrätten belastar i detta fall helt och hållet kunden. Kunden försäkrar även att hen inte skadar någon av tredje parts övriga rättigheter genom individualiseringen av produkten.

Kunden befriar Pug.se från alla fordringar och anspråk som görs gällande på grund av brott mot sådana rättigheter som tredje part har, om kunden är ansvarig för att en förpliktelse inte har uppfyllts. Kunden ersätter Pug.se för alla kostnader för försvaret och övriga kostnader som uppstår.

Ansvar för fel

Pug.se ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av förlust eller skada, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfyllda några av våra andra åtaganden enligt dessa villkor som beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomst kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Pug.se via e-post ([email protected]) och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Pug.se skall kunden först ha kontakta oss via E-post för att få ett returnummer så kommer vi med vidare instruktioner,  information och hur du ska returnerade din order.

Enligt ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” finns en ångerrätt som gör att alla kunder har rätt att återlämna varor.

Hos oss gäller detta:

  • 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, genom att kontakta vår kundservice inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot beställda varan.
  • Vi har EJ fria returer, du betalar returfrakt.
  • På det belopp som ska återbetalas har Pug.se rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet per e-post till [email protected] INNAN ångerfristen löpt ut inkl ditt ordernummer, ev fakturanummer, namn på varan och gärna en kort kommentar om varför du valt att göra detta.

Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. Vid utövande av ångerrätt betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Pug.se. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick. Returer ska göras till Pug.se enligt anvisningar som anges i din kommunikation med oss.

Pug.se betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum då vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vårt lager tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Transportskadat gods

Om en vara från Pug.se skadas i transport och leverans, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, PostNord 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Pug.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Pug.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter

När du registrerar dig/gör en beställning hos Pug.se samtycker du till att dina personuppgifter lagras hos Pug.se för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i form av leverans och service etc. åt dig. Detta i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Dina personuppgifter kommer även användas för e-postutskick, vilka du kan avregistrera dig ifrån. Pug.se kommer inte att ge ut dina personuppgifter till annan part.

Garanti

Vid reklamationer och garantiärenden, kontakta [email protected].